اموزش برنامه ماتریس c | فروشگاه bfie.ir
دسته بندی

Share

» :: اموزش برنامه ماتریس ++c
اموزش برنامه ای بنویسید که ماتریس 3*4 از ورودی دریافت نموده وسپس مجموع عناصر هرکدام از ماتریس را به صورت جدا گانه وباذکر شماره ستون محاسبه وچاپ نماید
خرید و دانلود محصول

1397/03/21
ماتریس , ++c , ارایه