نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه | فروشگاه bfie.ir
دسته بندی

Share

» :: نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه 97

نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه با کیفیت بسیار عالی به صورت کامل و جامع شامل مهمترین سوالات دوره های گذشته.

چند مورد از نمونه سوالات سردفتری اسناد رسمی

ادبیات فارسی (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

✅ معنی صحیح واژه های زیر به ترتیب کدام است؟

طبله- سعير- ارغند- معجر

 • معلق- گدازان- غمگین- روسری                               ۲) جعبه- دوزخ- غضبناک- آتش دان

۳)   طبل زن- آتش- خشمناک- سرپوش.                             ۴)صندوقچه- آتش گداخته-خشمناک سربند

✅ در بیت «بوستان گشت چون ستبرق سبز               آسمان گشت چون كبود قصب» معنی صحیح واژه های مشخص شده کدام است؟

 • چادر- خیمه ۲) زمرد سبز- یاقوت

۳)  دیبای ستبر- پارچه کتانی                                          ۴) دیبای لطيف- پارچه پشمی

✅ در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟ « مریدان گفتند چه گویی در ما که مریدیم و آنها که منکرانند؟

گفت: ایشان را دو صواب است و شما را یکی از آن که ایشان از قوت توحید، به سلابت شریعت می جنبند و توحید در شرع اصل بود و

حصن الظن فرع.»

۱) یک                       ۲) دو                                     ۳) سه                                    ۴) چهار

کتاب نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی

✅ با توجه به معنی، املای کدام مجموعه کلمات درست نیست؟

 • اوانی: ظروف- سلب: جامه ۲) مقامر: قمارباز- رزمه: بقچه

۳)    گاورس: ارزن- ضیعت: آب و زمین                             ۴) فصحت: گشادگی- شهنه: نگهبان

✅ آرایه های بیت زیر کدام است؟

«توهم ای بادیه پیمای محبت چون من                                     سر راحت ننهادی به سربالینی»

 • کنایه، ایهام، مجاز، استعاره ۲) ایهام، تشبیه، کنایه، مراعات نظیر

۳) استعاره، جناس تام، تشخیص، تلمیح                             ۴) تشبیه، مراعات نظیر، جناس، مجاز

احکام و معارف اسلامی (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

✅ کدام عبارت بیانگر مفهوم واقعی توکل در فرهنگ اسلامی است؟

 • انسان کارهای خود رابه عهده خدا بسپارد.
 • آن کسی که در راه حق به خدا اعتماد کند، خداوند او را بس است.
 • انسان در پیمودن راه حق به خود تزلزل راه ندهد و بر اساس وظیفه و تکلیف عمل کند
 • انسان بر اساس نظام علت و معلول عمل کند و خداوند هم فرمان خود را به نتیجه می رساند.

✅ در چه صورتی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؟

 • مفسده نداشته باشد                                               ۲)  احتمال تکرار معصیت باشد.

۳)  احتمال تأثير وجود نداشته باشد.                                 ۴) شخصی که او را از منکر نهی می کنیم خودش عالم باشد

✅ از دقت در آیه ی شریفه ی «ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» …………… معاد در پرتو ……………… مستفاد می گردد

 • ضرورت- حکمت الهی ۲) امکان- حکمت الهی              ۳)  امکان- عدل الهی                ۴) ضرورت- عدل الهی

دانلود نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی

✅ حقیقت توبه چیست ؟ و نشانه های آن کدام است؟

 • پشیمانی از انجام گناه حسرت و اندوه ۲) شکر گزاری به درگاه الهی- حسرت و اندوه

۳)   جبران خسارت ناشی از گناه- توبه و استغفار ۴) پرهیز کامل از گناهان- تصمیم قاطع بر ترک گناه

✅  واجب کفایی در حوزه احکام شرعی یعنی:

 • واجبی است که انجام آن توسط یک نفر کافی نمی باشد.
 • واجبی است که تنها تکلیف مردان است و از زنان ساقط است
 • چنانچه بعضی از مکلفین به آن قیام کنند از دیگران مساقط است.
 • هم مکلفین موظف به انجام آن هستند و با عمل کردن برخی از دیگران مساقط نمی شود.

✅ عمل صالح وقتی ارزشمند است که بر اساس ………………… باشد در حقیقت …………………… است.

 • ایمان به خدا- عمل شایسته ميوه ی درخت ایمان
 • شناخت دین- عمل شایسته ميوه ی درخت دین
 • ایمان به خدا- ایمان به خدا میوه ی درخت عمل صالح
 • شناخت دین- شناخت دین میوه ی درخت عمل صالح

 


عربی (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

عين الأصح و الأدق في الأجوابة للترجمة أو التعريب أو المفهوم (۳۶- ۴۲):

✅ «لا أنتم عابدون ما أعبد، و لا أنا عابد ما عبدتم»!

 • نه شما می پرستید آنچه را من عبادت کرده ام، و نه من عبادت می کنم آنچه را که شما می پرستیدا
 • شما پرستش کننده آنچه من پرستنده آن هستم نیستید، و من عبادت کننده آنچه عبادت می کنید نیستم!
 • شما عبادت نمی کنید آنچه را من عبادت کننده آن هستم، و من نمی پرستم آنچه را شما پرستندة آن هستیدا
 • نه شما عبادت کننده چیزی هستید که من می پرستم، و نه من پرستش کننده چیزی هستم که شما پرستیده ایدا

✅ «ويل للذين يستوفون إذا اكتالوا على الناس، ويخسرون إذا كالوهم»:! وای بر کسانی که…….

 • چون به مردم پیمانه دهند تمام دهند و چون از آنها پیمانه گیرند ناقص گیرند
 • وقتی از مردم پیمانه می گیرند کامل می گیرند، و وقتی بدانها پیمانه می دهند، ناقص می دهند.
 • هر گاه وزن کردن برای مردم باشد آن را کامل ندهند، و هر گاه برای خودشان باشد تمام آن را بگیرند!
 • آنگاه که برای مردم چیزی را وزن می کنند از آن می کاهند، و چون برای خود وزن کنند بر آن می افزایندا

✅ «لما اختبرناهم رأيناهم لا يكادون ينتهون حديثا !»:

 • آنگاه که از آنها خبر گرفتیم پی بردیم که واقعا سخنی را درنمی یابند
 • وقتی آنها را امتحان کردیم دیدیم تقریبا هیچ سخنی را نمی فهمند
 • چون خبری از آنها پرسیدیم نزدیک بود خود را به نادانی بزنند

چون آنان را آزمودیم متوجه شدیم سخنی را درک نمی کنند

حقوق مدنی (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

✅ خیار شرط با شرط انفساخ چه فرقی دارد؟

 • خیار شرط مدت دارد ولی شرط انفساخ مدت ندارد
 • خیار شرط جنبه قراردادی دارد ولی شرط انفساخ جنبه قانونی دارد.
 • خیار شرط مربوط به طرفین عقد است ولی شرط انفساخ مربوط به شخص ثالث است
 • خیار شرط ایجاد حق نسخ عقد برای یکی از طرفین یا هر دو با ثالث است ولی شرط انفساخ معلق کردن انفساخ عقد به عاملی غیر از اراده ی طرفین است.

✅ اضطرار با اکراه چه فرقی دارد و اثر هر یک از آنها چیست؟

 • اضطرار احساس اجبار درونی است که شخص را وادار به عمل حقوقی می کند و خللی به عمل حقوقی نمی رساند ولی اکراه یک عامل اجبار کننده بیرونی است که موجب عدم نفوذ می شوند
 • اضطرار اجباری است که موجب بطلان عمل حقوقی می شود و اکراه اجباری است که موجب عدم نفوذ می شود
 • اضطرار و اکراه وضعیتی است که تحت تأثیر آن شخص وادار به معامله می شود و هر دو موجب عدم نفوذ می شود
 • اضطرار و اکراه موجب اجبار شخص به عمل حقوقی می شوند ولی خللی به عمل حقوقی وارد نمی کنند

نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی با پاسخنامه

✅ محجوران چه کسانی هستند و اعمال حقوقی آنان چه حکمی دارد؟

 • محجوران صغیر و سفیه هستند که اهليت تمنع ندارند و حقی ندارند که عمل حقوقی انجام دهند
 • محجوران صغارء أشخاص غير رشید و مجانین هستند که اهلیت استیفاء ندارند. اعمای حقوقی صغار مميز و اشخاص غير رشيد نافذ نیستند اعمال حقوقی بقیه باطل است.
 • محجوران صغار و مجانین هستند که اهليت تمنع و استیفاء ندارند و اعمال حقوقی آنان باطل است
 • محجوران صغاره اشخصا غير رشید و مجانین هستند که اهلیت ندارند و اعمال حقوقی آنان غير نافذ است

✅ مردی با زنی تحصیل کرده و متدین ازدواج کرد ولی به مرور زمان متوجه شد که زن بدرفتار، خودخواه، هتاک، لجباز و حسود است و به علت اینکه این عیوب در موقع عقد پنهان شده، اقدام به فسخ نکاح کرد نظر شما در خصوص این اقدام چیست؟

 • با توجه به اینکه این صفات در شأن زن تحصیل کرده و متدین نیست بنابراین فسخ نکاح به علت تدلیس صحیح است.
 • با توجه به اینکه فسخ نکاح فوریت دارد و عیوب مذکور به مرور زمان کشف شده است بنابراین به علت عدم رعایت فوریت، فسخ صحیح نیست.
 • با توجه به اینکه عیوب موجب فسخ نکاح در قانون احصاء شده است و شامل هیچ یک از علل مذکور نمی شود، فسخ صحیح نیست
 • با توجه به اینکه بدرفتاری و هتاکی و بقیه صفات مذکور برای زن عیب محسوب می شود بنابراین فسخ نکاح به علت عيب صحيح است.

✅ داوری در طلاق به چه منظور است؟

 • به این منظور است که داوران حکم طلاق صادر کننده
 • به این منظور است که داوران بین طرفین سازش ایجاد کنند و مانع طلاق شوند
 • به این منظور است که داوران حقوق مالی طرفین را مشخص کنند
 • به این منظور است که دادگاه بتواند حکم طلاق صادر کند.

منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه 97

حقوق جزا (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

✅ در جنایتی که موجب نقصان صوت شود:

 • ارش تعیین می شود.                                              ۲)  تکلبف به مصالحه می شود

۳)   دیه مقرر در قانون پرداخت می شود                            ۴) حسب مورد دية یا ارزش پرداخت می شود

✅ فریب در ازدواج وقتی محقق می شود که:

 • زوجة زوجه را به امور واهی که مبنای عند واقع شود اغفال نماید
 • یکی از زوجین طرف خود را به امور واهی که مبنای عقد دائم واقع شود اغفال نماید
 • یکی از زوجین طرف خود را به امور واهی هر چند مبنای عقد واقع نشود اغفال نماید
 • یکی از زوجین طرف خود را به امور واهی که مبنای عقد واقع شود. اغفال نماید

✅ ارتكاب فعل حرامی که نفس آن دارای کیفر نمی باشد:

 • مستوجب مجازات نیست
 • هرگاه در معابر و انظار عمومی ارتکاب یابد قابل مجازات است
 • در صورتیکه ارتکاب آن عفت عمومی را جریحه دار نماید قابل مجازات است
 • هرگاه در انظار عمومی تظاهر به آن گردد و عفت عمومی را جریحه دار نماید مستوجب مجازات است

نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی با جواب

✅ اگر کسی دستور به قتل رساندن دیگری را بدهد:

 • مرتکب به حبس ابد و آمر به پرداخت دیه محکوم می گردد
 • مرتکب قصاص و آمر به حبس ابد محکوم می گردد.
 • آمر محکوم به قصاص و مرتکب به حبس ابد محکوم می گردد.
 • مرتکب فقط به پرداخت دیه و آمر به حبس ابد محکوم می گردد.

✅ هرگاه ارتکاب قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی خطاء و عاقله منکر خطای بودن آن باشد:

 • قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد                       ۲) قول جانی مقدم بر قول عاقله می باشد

۳)   قول عاقله با سوگند مقدم بر قول جانی می باشد           ۴) قول جانی با سوگند مقلم بر قول عاقله می باشد

✅ هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند

 • بطور مساوی عهده دار خسارت خواهند بود
 • متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. ۲
 • به تناسب نحوه مداخله هر یک میزان مسئولیت آنان از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
 • کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود.

حقوق تجارت (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

✅ در صورتی دارایی شرکت تضامنی برای تأديه تمام قروض کافی نباشد مسئول پرداخت کیست؟

 • هر یک از شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود مسئول است
 • نحوه و میزان مسئولیت پرداخت دیون تابع توافق شرکاء است
 • طلبکارها از دارائی موجود شرکت سهم غرمایی دریافت می کنند
 • هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است (مسئولیت تضامنی)

✅ معاملاتی که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی تا تاریخ ابطال آن انجام می دهد چگونه است؟.

 1. باطل است               ۲) فضولی است

۳) كاملا صحیح است                                       ۴)  صحیح است مگر اینکه معلوم شود بقصد أضرار و بضرر طلبکارها باشد

✅برای مجمع عمومی عادی حضور چه تعداد از سهامداران دارای حق رای در اولین دعوت ضروری است؟

 • تعدد نیمی از کلیه سهامداران.
 • تعداد نصف بعلاوه ۱ سهامداران دارای حق رای با  سهام
 • حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رأی دارند کافی است
 • تعدادی از صاحبان سهم دارای حق رای که حداقل بیش از نصف سهام را داشته باشند

✅ شرکت سهامی عام بعد از انجام کدامیک از موارد زیر تشکیل شده محسوب می شود؟

 • تشکیل مجمع عمومی موسسین و تصویب اساسنامه شرکت و تعیین اولین مدیران و بازرسان
 • امضاء اوراق تعهد سهام توسط سهامدران و پرداخت مبلغی که باید نقدا تادیه شود
 • تطبيق مندرجات اظهارنامه و ضمایم آن با قانون توسط ثبت شرکتها و انتشار اعلامیه پذیره نویسی
 • رسیدگی به تعهدلت پذیره نویسان و احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحأ تعهد گردیده و لااقل ۳۵% آن پرداخت شده است

نمونه سوالات سردفتری اسناد رسمی با پاسخ

✅ تعیین چگونگی و موجبات مزایای خاصی که موسسین شرکت سهامی عام برای خود قائلند در کدامیک از اسناد مربوط به تأسیس شرکت باید قید شود.

 • اظهارنامه شرکت ۲) طرح اساسنامه                    ۳) طرح اعلامیه پذیره نویسی        ۴) اظهارنامه و طرح اساسنامه

✅ درج کدامیک از موارد زیر در ورقه سهم لازم نیست.

 • نحوه انتقال سهام با نام ۲) مبلغ سرمایه ثبت شده و تعداد پرداخت شده آن

۳)  نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.           ۴) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد

✅ بررسی و شور در خصوص اساسنامه شرکت و تصویب آن و انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت از وظایف و صلاحیت کدام یک از ارکان شرکت است؟

 • مجمع عمومی عادی ۲) هیئت مؤسس      ۳) مجمع عمومی مؤسس           ۴) مجمع عمومی فوق العاده

حقوق ثبت اسناد (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

✅ دفتريار كقیل دارای چه وظایف و حقوقی است و تعیین آن با کدام مرجع می باشد

 • وظایف و حقوق و انتصلب وی با ثبت محل می باشد.
 • وظایف و حقوق و انتصاب وی با اداره ثبت استان می باشد
 • وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و واحد ثبت محل تعیین می نماید
 • وظایف و حقوق وی را اداره ثبت تعیین می کند و اداره ثبت استان منصوب می نماید

✅ رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در ………….. انجام خواهد شد

 • کانون سردفتران و دفتریاران ۲)  اداره کل امور اسناد و سردفتران

۳)   دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات                           ۴) دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران

✅ اعضای دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران باید حداقل ……………….. سال سابقه فضایی، اداری، سردفتری باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ………….. به بالاتر نداشته باشد

 • ۵-۴ ۲) ۱۰-۳                                ۳) ۱۵-۲                                ۴) ۱۵-۴

✅ معاملات کدام املاک در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود؟

 • املاکی که تقاضای ثبت نشده
 • املاکی که نسبت به اصل آن اعتراض شده

۳)   املاکی که نسبت به آن آگهی نوبتی منتشر ولی مدت اعتراض سپری نشده

املاکی که نسبت به اصل آن اعتراض شده و در جریان رسیدگی در دادگاه می باشد

دانلود نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی

✅ سردفتری که به نمایندگی مجلس انتخاب می شود وضع اشتغال وی و دفترخانه چگونه خواهد بود؟

 • با صدور ابلاغ مرخصی، کفیل فترخقه از دفتریاران واجد شرایط توسط ثبت محل اداره می شود
 • از اشتغال به سردفتری معذور دفترخانه توسط دفتریار واجد شرایط توسط ثبت لستان اداره می شود ۲
 • با صدور ابلاغ مرخصی، دفترخانه با انتخاب دفتریار واجد شرایط با سردفتر دفترخانه از طرف اداره ثبت استان اداره می شود
 • با حفظ ست از اشتغال به سردفتری معذور است و در این ملت دفترخانه وسیله دفتريار واجد شرایط مورد معرفی او اداره می شود

✅ هرگاه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنابه اختیار تفویضی از سوی رئیس قوه قضائیه از سوء شهرت یا عدم امانت سردفتری اطلاع حاصل کند می تواند از ……………………….رسیدگی بصلاحیت او را بخواهند

 • هیات نظارت ثبت استان ۲) دادگاه عمومی دادگستری

۳) هیات بررسی صلاحیت سردفتران                                 ۴) دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران

✅ شخصی بر علیه سردفتری شکایت نموده است رسیدگی لازم و مقدماتی انجام شده وقوع تخلف از سوی سردفتر محرز تشخیص داده شده است حال شاکی از شکایت خود منصرف شده و اعلام رضایت نموده است تعقیب انتظامی چگونه خواهد بود؟

 • رضایت شاکی منع تعقیب انتظامی نیست ۲) با رضایت شاکی تعقیب انتظانی منتفی می شود

۳) رضایت شاکی هیچ تأثیری در مجازات متخلف ندارد.        ۴) تعقیب انتظامی موکول به نظر ان تتظلمی سردفتران است

✅ برای ملکی سند مالکیت معارض صادر شده است دارنده سند مالکیت معارض به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و قصد معامله برای ملک مذکور دارد وظیفه سردفتر چیست؟

 • تنظیم و ثبت سند بلامانع است                         ۲) ثبت و تنظیم سند تحت هر عنوان ممنوع است

۳) از ثبت و تنظیم سند معامله باید خودداری نماید     ۴) ثبت سند با قید اینکه نسبت به مورد معامله سند صادر شده بلامانع است

حقوق ثبت املاک (نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی)

✅ در تفکیک آپارتمان ها دیوار فاصل بناء مفروز با مشاعات چگونه تعریف و محاسبه می شود؟

۱-دیوار فاصل اشتراکی تعریف می شود. ۲)  دیوار فاصل جزء مشاعات تعریف و محاسبه می شود

۳)  دیوار فاصل جزء مساحت آپارتمان محلبه نمی شود.         ۴) دیوار فاصل جزء بنای مفروز تعریف و محاسبه می شود

✅ مساحت و موقعیت مکانی بالکن داخلی در تفکیک آپارتمان ها در صورتمجلس تفکیکی چگونه تعریف و محاسبه می شود؟

 • مساحت بالکن به مساحت واحد اضافه و توضیح داده می شود
 • برای بالکن حدود و مساحت جداگفته تعیین و در صورتمجلس تفکیکی قید می شود
 • مساحت و موقعیت مکانی بالکن در صورتمجلس تفکیکی و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت قید می گردد
 • با توجه به اینکه بالکن داخلی و در محلموده واحد قرار دارد نیازی به تبد بالکن و مشخصات آن در صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت می باشد

✅ نسبت به املاک واقع دریافت روستا که قبلا درخواست ثبت شده و اعتراض به اصل و یا حدود در پرونده ثبتی وجود دارد با وصول رای هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۱۳۳ قانون توسعه برنامه چهارم اداره ثبت چه تکلیفی دارد؟

 • هیات حل اختلاف تعیین تکلیف میکند
 • مراتب به هیات نظارت گزارش تا اتخاذ تصمیم کند
 • رفع اعتراض باید از طرف ذینفع از دادگاه اخذ و ارایه شود
 • اعتراض نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده ثبتی مانع اجرای رای هیات حل اختلاف و صدور سند مالکیت نمی باشد

✅ نسبت به ملک مورد درخواست متقاضی در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت چنانچه سابقه اعتراض در پرونده ثبتی اعم از اصل و حدود موجود باشد اتخاذ تصمیم از طرف هیات حل اختلاف چگونه خواهد بود؟

 • رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مراجع قضایی است
 • اعتراض مانع رسیدگی هیات حل اختلاف و صدور سند مالکیت نخواهد بود.
 • هیات حل اختلاف به اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
 • مراتب جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود

دانلود کاملترین نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی

✅ در اجرای رای هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه چنانچه دربافت روستا ملکی مسابقه درخواست ثبت نداشته باشد چه اقدامی از طرف واحد ثبت به عمل می آید

 • با تنظیم اظهار نامه و انتشار آگهی های نوبتی عملیات انجام می شود
 • نیازی به تنظیم اظهارقلمه و انتشار آگهی های نوبتی نیست یا تحدید حدود سند مالکیت صادر می شود.
 • به استناد رای هیات حل اختلاف و گزارش کارشناس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می گردد
 • با تنظیم اظهارنامه و بدون انتشار آگهی های نوینی با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره نسبت به تحدید حدود اقلام مالکیت صادر می شود

✅ چنانچه زمین تقاضای متقاضی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در اراضی دولت واقع باشد هیات حل اختلاف چه تصمیمی نسبت به مورد تقاضا می تواند اتخاذ نماید؟

 • هیات رای به رد درخواست متقاضی صدر مینماید
 • رای به صدور سند مالکیت با اخذ بهای ملک طبق قبمت منطقه بندی بدهد
 • با جلب نظر دستگاه صاحب زمین نسبت به صدور رای قلم مینماید
 • رای به صدور سند محبت با اخذ بهای ملک طبق نبت کارشتی صادر نماید

✅ آرای هیأت نظارت در بندهایی که قطعی است. در چه صورتی در شورای عالی ثبت مطرح می شود؟

 • به تشخیص مدیر کل ثبت استان در صورتی که رأی متناقض صادر شده باشد.
 • شورای عالی ثبت رای صادره را متناقض و با خلاف قانون تشخیص دهد
 • به تشخیص رئیس سازمان ثبت در صورتی که رأی متناقض و با خلاف قانون صادر شده باشند
 • به تشخیص هیأت نظارت در خواست رسیدگی در شورای عالی ثبت. انجام می شود

خرید و دانلود محصول

1397/02/24
سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی , سردفتری اسناد رسمی