دسته بندی

Share

» :: محلول سازي در آزمایشگاه شیمی

در شیمی شاید اولین نیاز در بحث آزمایشگاه های اندازه گیری و شناسایی کمی و کیفی محلول سازی باشد. یک شیمی دان باید قادر باشد محلولها با غلظتهای مشخص در ظروف مخصوص تهیه و ارائه دهد بنابراین لازم است با اصول اولیه این کار و تعاریف آشنا باشد.

تعاریف
محلول:محلول ها مخلوط های همگن اند،محلول ها را اغلب براساس حالت فیزیکی آنها طبقه بندی میکنند:محلول های جامد،مایع وگاز
حلال:معمولا جزئی از یک محلول راکه ازلحاظ مقدار بیش از اجزای دیگر است حلال نامند. البته کاربرد این واژه اختیاری است ودقت چندانی ندارد.در توصیف محلول های گازی کاربرد واژه ی حلال وحل شونده کاربرد چندانی ندارد.
حل شونده:معمولا جزئی از محلول راکه از لحاظ مقداراز اجزای دیگر کمتر است حل شونده می نامند.
غلظت:مقدار ماده ی حل شده درمقدار مشخصی حلال یامحلول را گویند.
انحلال پذیری:بیشترین مقدار ازیک ماده که در مقدارمعینی حلال حل می شودوسیستم پایداری به وجود می آورد................

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز
خرید و دانلود محصول

1396/12/20
محلول سازی , محلول , شیمی , آزمایشگاه شیمی