زمین شناسی ساختمانی | فروشگاه bfie.ir
دسته بندی

Share

» :: زمین شناسی ساختمانی

اهميت و کاربرد زمين شناسی ساختمانی

زمين شناسی ساختمانی دربين ساير علوم زمين شناسی, موقعيت خاصي را داراست. مثلاً تهيه نقشه زمين شناسی محل, بدون آگاهی به نوع ساختمانهای منطقه, غير ممکن است. زيرا بدون توجه به ساختمانهاي موجود, ارتباط واحدهای مختلف زمين شناسی امکان پذير نيست. از سوي ديگر مواد معدنی, در ساختمانهاي خاص زمين شناسی متمرکز می شوند.

مثلاً نفت و گاز طبيعی بيشتر در قسمتهای بالای تاقديسها جمع می شوند. و با شناسايي اين ساختمانهاست که می توان امکان وجود آنها را بررسی کرد. همچنين بسياری از موارد معدنی بصورت رگه تشکيل        می شوند که اين رگه ها , معمولاً در امتداد گسلهای موجود در منطقه تشکيل می شوند. در بسياري موارد, در اثر وجود گسلها و شکستگيها, گسترش ماده معدنی در يک منطقه قطع می شودو برای پيدا کردن مجدد آن, آگاهی به مشخصات تکتونيکي منطقه, ضروری است.

آشنايي به وضعيت ساختمانی منطقه, کمک مؤثری در مطالعه آبهای زير زمينی است. زيرا گسلها و شکستگيها, مجراهای مناسبی جهت عبور آبهای زيرزميني می باشد. شناسايي دره ها و گسلهای ناحيه, يکي از بهترين مراحل مقدماتی حفر تونلها و احداث سدها به شمار می آيد.


10 صفحه فایل ورد
خرید و دانلود محصول

1396/11/24
زمین , شناسی