دسته بندی

Share

» :: پروژه معماری پایدارو مبانی آن

پروژه معماری پایدارو مبانی آن

چکیده

انسان در طول تاریخ سعی در شناسایی و ارزیابی محیط خود داشته  است و بر همین اساس سعی کرده تا به نحوی با دنیای طبیعی ارتباط برقرار کند.اما این ارتباط از مقدس شمردن طبیعت خارج و به تسلط بر آن منجر شده است.مشکلات عصر حاضر نیز دقیقا از همین نقطه آغاز می شود.

این تحقیق بر آن است تا مبانی کلی در مورد معماری پایدار را که در راستای عواقب همین دست اندازی به طبیعت ایجاد شده، مورد بررسی قرار دهد.در ابتدا تعریفی کلی از تعریف طبیعت و انسان و رابطه این دو ارائه می دهیم تا جایگاهشان را در تاریخ بشریت بیابیم.در ادامه مبانی معماری پایدار و اصول آن و بررسی نمونه هایی از این رویکرد در معماری مورد بازبینی قرار می گیرد.

این تحقیق  با مطالعه کتاب ها، مطالب اینترنتی و مقالاتی که به بررسی معماری پایدار پرداخته، جمع آوری گشته است.