دسته بندی

Share

» :: پرورش میگوی دراز آۤب شیرین
گونه ميگوي بزرگ آب شيرين با توجه به رشد سريع، قابليت تکثير در مراکز تکثير مصنوعی، قابليت پرورش در سيستم هاي مختلف پرورشی، بازارپسندي مطلوب و سازگاري در شرايط مختلف محيطی به عنوان يک گونه کلاسيک در تکثير و پرورش آبزيان مطرح شده است؛ بطوريکه امروزه در بيشتر مناطق استوايی و نيمه استوايی جهان تکثير و پرورش آن توسعه يافته يا رو به توسعه است. ميگوي بزرگ آب شيرين داراي مزايايی است که باعث شده است به عنوان يک گونه اقتصادي و سودمند از ديدگاه آبزي پروري توسعة زيادي در سطح جهانی داشته باشد .
1- توليد مثل آسان در تمام ايام سال به شرط مهيا بودن دما و غذاي مناسب.
2- بلوغ و رسيدگی جنسی در محيط اسارت.
3 - رژيم غذايی همهچيزخواري بطوري که میتوان رژيم غذايی 100 % گياهی تا رژيم 100 % جانوري را اعمال کرد، به شرط آنکه اسيدهاي آمينه ضروري در رژيم غذايی گياهی تأمين شوند.
4-  قابليت پرورش در آبهاي شيرين و لب شور.
5- قابليت پرورش بصورت توأم با ماهيان گرمابی و شاليزارهاي برنج.
6-مقاومت به بيشتر بيماريهاي آبزيان.
7- ارزش غذايی و اقتصادي بالا.
خرید و دانلود محصول

1396/11/23
پرورش , میگوی , دراز , آۤب
تعداد صفحات : 49 |